Normativa Grup Ferroviari Mataró.

1.- Qualsevol persona major d'edat pot fer-se soci del Grup Ferroviari Mataró. Per fer-ho efectiu cal donar el nom, els telèfons mòbil i fix, l'adreça electrònica, la localitat de residència i comprometre's a pagar la quota establerta.

2.- Un cop formulada la sol·licitud la junta decidirà si s'accepta la seva entrada. En cas de que algun membre de la junta voti en contra es sotmetrà al que s'aprovi en la primera reunió de l'assemblea general que se celebri.

3.- La quota vigent en aquest moment és de 200 euros anuals. Aquesta qüantitat es paga, normalment, en terminis trimestrals de 50 euros però es pot pagar també amb lliuraments mensuals de 15, 15 i 20 euros. També es poden fer avançaments de les quotes.

4. Malgrat el que es diu en el punt 2 determinats socis poden pagar quotes especials reduïdes per raons que s'han de justificar i aprovar en una assemblea ordinària.

5.- Les quotes es paguen personalment en el nostre local. En cas que es demani es facilitarà un nombre de compte per poder-ho fer per transferència bancària.

6.- La formalització de la inscripció es pot fer personalment qualsevol dimarts o dijous en el nostre local o, en casos especials, adreçant un correu electrònic utilitzant l'enllaç que hi ha en aquest web.

7.- Tots els socis tenen dret a utilitzar el material col·lectiu que hi ha en el local.

8.- Els socis poden fer, si volen, mòduls nous. En aquest cas els mòduls hauran de mantenir les mateixes mides, els mateixos perfils, tenir les mateixes potes i anar equipats amb el material electrònic necessari idèntic al que fa servir el GFM. Qualsevol canvi que es proposi haurà de ser aprobat per la Junta.

9.- Les fustes, potes, balast i vies s'hauran d'adquirir per compte del propietari del mòdul. Les plaques i cables seran proporcionades pel grup al preu de cost.

10.- Els components del grup es comprometen a pagar la part corresponent dels mòduls col·lectius que es decideixi fer per la majoria del grup.

11.- Pel que fa la decoració s'admeten dues possibilitats. La primera és fer un mòdul "neutre" que no interfereixi en cap dels dos que se li adjuntaran. La segona és la d'escollir un lloc per anar sempre de manera fixa posant-se d'acord amb el dos que se li adjuntaran. No s'admeten carreteres, camins, etc. que no tinguin sortida en el propi mòdul o tinguin continuïtat en els que el segueixen o precedeixen.

12.- Els socis es comprometen a acceptar la solució que es determini per acord pres en assemblea a qualsevol dubte o problema que es plantegi.