Conducció de trens amb TrainController.

Hi ha diferents maneres de fer circular els trens amb el programa TrainController. Podem elegir, si ens limitem a fer-ho des de la pantalla del ordinador, fer-ho a partir de la finestra de tren, utilitzant el menú Train > Driving > Run with interlocking, amb un Auto Train by Drag and Drop o, finalment, amb un Schedule.

Donem per suposat que ja hem creat un o més trens. La manero de fer-ho la trobareu a l'apartat Iniciació al Train Controller d'aquest mateix web.

***

1. Amb la finestra de tren.

Si volem fer-ho amb la finestra de tren el primer que hem de tenir en compte és que el control de les agulles i la velocitat estaran a càrrec nostre. A la finestra de tren podem veure a la part superior el nom de la locomotora amb la seva icona, a sota de ella tenim el velocímetre, immediatament a sota dos cursors, un de verd i un de vermell. Al costat d'aquest tres rectangles, el primer amb dos cercles, el segon de color blau i el tercer de color negre. I, finalment, a la part inferior una sèrie de quadrets el primer dels quals hauria de tenir dibuixada, si hem creat correctament la locomotora, una bombeta.

Observem primer la diferència en la posició del dos cursors; mentre el verd està situat al centre, el vermell està a l'esquerra. Al costat del cursor verd també hi ha una fletxa de color verd que ens indica el sentit de circulació. Si movem el cursor verd cap a la dreta la fletxa es manté de color verd i el tren es mourà cap endavant. Si movem el cursor cap l'esquerra la fletxa canvia a un color groc i el tren es mou enrere. Cal aclarir que el programa entén com a marxa endavant aquella en la que la locomotora està en posició d'estirar els trens i marxa enrere aquella en que la locomotora està empenyent els trens, una i altra independentment de si el tren circula d'esquerra a dreta o al revés. La situació del cursor ens indica que la velocitat zero se situa en el centre del recorregut del cursor. Això pot representar una certa incomoditat quan es vol aturar de manera ràpida una locomotora i costa trobar el punt exacte sense passar-se i posar la locomotora marxa enrere. Molt usuaris, jo en soc un, prefereixen tenir el zero a la part esquerra exactament igual que el cursor vermell. Per fer-ho:

Activem la finestra de tren (és a dir que el nom del tren estigui sobre un fons color taronja) i anem al menú View > Train Window > Costumize. Aquí activem la pestanya Throttle i a la casella Alignement, de l'apartat Direction, escollim la opció Null Position left - Direction Train oriented; premem OK i ja ho tenim.

El cursor vermell serveix per frenar el tren. Òbviament podem fer-ho movent el cursor verd fins que la velocitat sigui zero. Aquest, però, és un procediment lent perquè la velocitat disminueix poc a poc a causa de la desaccelaració. Fer-ho amb el cursor vermell ens permet parar el tren més ràpidament.

El primer rectangle al costat del cursor vermell, quan el programa estigui connectat a una maqueta real, ens indicarà la situació dels dos semàfors que venen a continuació de la posició del tren. El de dalt indica el primer semàfor que trobarà i el de sota el segon. Els rectangles de color blau i negre ens indiquen la càrrega d'aigua i carbó o diesel que té disponible la locomotora. Òbviament si la locomotora és elèctrica aquest dos rectangles estaran inactius.

Baixeu-vos els fitxers: 01 Loks.yrr, 01 Loks.yrs i 01 Loks.yrw i assaigeu. No oblideu d'activar el simulador i fixeu-vos que la conducció d'aquest tipus no visualitza la ruta seguida pel tren. Fixeu-vos també que el tren s'ha d'aturar quan arriba al destí. Vosaltres sou el conductor, per tant el sentit de marxa,la velocitat i la frenada depenen de vosaltres.

***

2. Amb Run Train Interlocking.

Quan fem córrer un tren amb aquest sistema nosaltres ens limitem a escollir el tren que es posarà en marxa. La seva destinació, el trajecte que seguirà i la posició de les agulles corren a càrrec del programa. . Podem determinar la destinació, i de vegades el camí que seguirà, per mitjà dels botons de bloqueig de la figura que es troben a la barra d'operacions. Els dos primers bloquegen les entrades, esquerra i dreta, als blocs i els dos següents les respectives sortides.

Recordeu primer d'activar el tren que voleu posar en marxa. Podeu fer-ho prement la seva icona a la finestra Engines & Trains. Ara podeu anar al menú Train > Driving i escollir el Intelocking que correspongui al sentit de marxa o, directament, prémer la icona corresponent que es troba a la barra d'operacions. Observeu que ara no cal tocar les agulles perquè el programa s'encarrega de fer-ho. A més a més el programa marca la ruta que seguirà el tren i que podeu activar tots dos trens a l'hora. El que, de moment, no heu fet és elegir el bloc de destinació.

Podeu, però, fer-ho utilitzant els botons del bloqueig. A la figura n'he posat dos. Un d'entrada a la via 2 i un de sortida a la via 3. Per posar-los o treure'ls primer premeu el bloc i després premeu el botó de bloqueig que es troba a la barra d'operacions. Com que els dos bloquejos estan situats a vies que tenen topalls a la dreta estan posat al costat esquerra. En una via de doble sentit hi ha la possibilitat de posar el bloqueig a qualsevol dels dos costats. Ara tenim ja la manera de dirigir, utilitzant interlocking, un tren a una destinació concreta. Només cal bloquejar les entrades dels blocs als quals no ha d'entrar.

A la imatge de sobre veiem els bloquejos que cal posar perquè la locomotora 460 de la via 3 de l'esquerra vagi a la via 1 de la dreta.

***

3. Amb Autotrain by Drag and Drop

El programa té dues icones de Autotrain: La primera de la imatge és l'Autotrain by Drag and Drop (arrossegar i deixar anar) i la segona l'Autotrain Toolbar (barra d'eines). Aquesta segona obre una finestra que ens permetrà escollir les accions que volem fer. El resultat quedarà enregistrat. És una de les maneres de fer un Schedule i hem de procurar no fer-ho a menys que, específicament, el que vulguem fer és crear-ne un. L'altre icona, també amb una A majúscula més petita, però, i amb unes fletxes sota la A és la que ens permetrà fer anar un tren d'un bloc a un altre. Fixem-nos que quan hem premut aquesta icona el cursor ha canviat i ara la seva imatge és la de la lletra A amb una fletxa que indica el sentit de circulació. Aquesta fletxa canvia quan l'acostem als blocs primer en el què hi ha el tren i segon en el de destinació. Hem de vigilar que els dos sentits de la fletxa siguin els correctes.

Circular arrossegant la fletxa de Autotrain ens permet escollir l'origen i la destinació però no el camí que seguirà el tren. Cal tenir en compte que si en el trajecte que ha de fer el tren hi ha un bloc bloquejat i no té cap més alternativa el tren es posarà en marxa i s'aturarà en el bloc anterior al que està bloquejat esperant-se fins que el bloc es estigui alliberat.

Cal anar amb precaució perquè si fem un Autotrain quan estem en forma Edició el que succeirà és que el trajecte ens quedarà guardat al Dispatcher com un Schedule que haurem d'esborrar a menys que ho volguéssim fer precisament per crear-ne un.

Igual com passa amb Interlocking si en el trajecte hi ha un bloc amb un impediment, bloc reservat, ocupat o bloquejat, el tren s'esperarà fins que quedi lliure.

***

4. Amb Schedules

Els Schedules es guarden al Dispatcher. Això vol dir que per activar-ne un o bé obrim la finestra del Dispatcher o bé hem de crear un accessori (polsador o interruptor) que ens permeti fer-ho.

A la figura que representa el Dispatcher podem veure, a la columna de l'esquerra, que hi ha dos schedules. Al prémer el primer dels dos veiem que a la part de la dreta ens queda remarcat el trajecte que seguirà el tren. Igualment ens queden marcat els blocs de sortida amb un petit rectangle verd sobre el semàfor de l'esquerra i el bloc de destinació amb un de taronja. Per activar qualsevol dels dos des del Dispatcher primer hem de prémer el cursor col·locat sobre el nom i seguidament prémer la fletxa verda o taronja que hi ha a la barra d'operacions (immediatament abans de les icones d'autotrain) per anar marxa endavant o marxa enrere respectivament. No cal doncs fer dos schedules diferents per l'anada i la tornada si el tren és de via única o, simplement, volem que torni pel mateix camí de l'anada.

Quan el schedule està activat la línea que representa la ruta canvia de color. En el cas de la figura es veu de color groc. El color, però, és pot escollir quan es configura el Dispatcher Per fer tornar el tren enrere s'ha de fer el mateix prement, però, la fletxa vermella. Això vol dir que és indistint posar com a nom del schedule V1E - V2D o V2D -V1E.

Si no volem anar canviant de pantalla entre el tauler de control i el Dispatcher i preferim treballar sempre que sigui possible amb el tauler de control caldrà crear els accessoris necessaris per fer-ho. Una manera senzilla és crear dos polsadors escollint el color verd pel trajecte d'anada i el color vermell pel de tornada i posar-los al costat d'una etiqueta que tingui el nom de l'origen i el destí. A la pestanya operacions de la figura de la dreta veiem que el schedule V1E - V2D s'activa amb la fletxa vermella.

El model que hem fet servir com a exemple no és massa habitual. S'acostaria més a la realitat el muntatge Pineda 2016 amb dues estacions terme de quatre vies cadascuna unides per una via doble amb un conjunt de blocs entremitjos. Baixeu-vos els fitxers yrr, yrs i yrw que corresponen al muntatge descrit.

Si els trens circulen per la seva dreta ens caldrien setze schedules per anar de l'estació de dalt a la de baix i setze més pel recorregut contrari atès que les vies de pas no serien les mateixes a l'anada que a la tornada.

Podem doncs pensar una manera de estalviar schedules. Fem quatre schedules de sortida de l'estació M tinguin com a destinació el bloc A08 i fem-ne quatre més que tinguin com a sortida el bloc A08 i destinació cadascuna de les vies de l'estació P. En total son vuit schedules. Ara caldrà fer-ne vuit més per anar de l'estació P a la M. En total però hem reduït els trenta-dos schedules a setze.

Si només fem això els trens que surten de M s'aturaran al bloc A08 i no seguiran fins que activem alguna de les entrades de P. Això ho podem evitar si posem com a successors de cada schedule de sortida de M els quatre d'entrada a P i posem com a condició d'aquests darrers que el botó d'entrada estigui activat.

Ara només es cal posar a cada bloc de les estacions dos botons, un per activar la sortida i un altre per activar la entrada. En els fitxers que heu baixat hem utilitzat posadors (fletxes de color verd) per la sortida i interruptors (fletxes de color groc) per les entrades. Quan premeu una fletxa verda si voleu que el tren no s'aturi premeu-ne també una de groga de l'estació oposada.

Hem fet servir els contactes dels blocs de la estació per tornar els interruptors a la seva posició original.