A la plaça Santa Anna de Mataró
el dia 23 de novembre de 2008,
18 persones es varen reunir per constituir el
Grup Ferroviari Mataró

 

En aquesta primera reunió varen prendre el següents acords:

1. Reunir-se periòdicament el tercer diumenge de cada mes a les 10 h del matí.

2. Presentar una proposta d'estatuts per estudiar la possibilitat de constituir una associació

3. Fer gestions per veure la possibilitat de disposar d'un espai per a trobar-se, treballar i guardar el material

4.Construir mòduls escala H0 i corrent contínua de dos carrils per a trens digitals amb l'estructura més senzilla possible. Buscar entre les normatives modulars existents quina es pot adaptar millor als objectius assenyalats.

 

En reunions posteriors, un cop estudiats uns possibles estatuts, es va decidir seguir com a grup sense, de moment, constituir cap associació. Aquesta decisió podrà ser canviada quan les circumstàncies ho aconsellin.

De moment no s'ha pogut trobar un local del que es pugi disposar de manera permanent. De manera provisional s'ha aconseguit disposar, per a reunions de treball i muntatge dels mòduls, de dos locals: el de la Associació de Veïns de l'Havana i el del Centre Cívic de Pla d'en Boet. Per a petits muntatges que no requereixin massa espai podem utilitzar també el garatge - taller d'un dels components dl grup.

Els acords pel que respecta els mòduls foren:

1. Els mòduls individuals de cada participant seran plans rectangulars de 920 x 500 x 212 mm amb potes telescòpiques. Els plafons verticals tenen una alçada de 20 cm però com que la base de 12 mm va sobreposada l'alçada total és de 212 mm. Podeu veure els detalls del muntatge clicant aquí. A més a més s'incorporen dos protectors laterals per protegir els capçals de les vies.

2. Vies Roco codi 83 de 2,1 mm d'alçada col·locades a 31 mm banda i banda de l'eix longitudinal del mòdul de manera que aquest pugui ser reversible. En el mòdul recte hi ha dues opcions que queden reflectides a la foto: posar quatre vies 42410 de 230 mm cadascuna o posar una sóla via de 920 mm. D'aquesta darrera hi ha dues versions, una amb via rígida, recomanable per el mòdul, o una segona amb via flexible que en aquest cas no és tant interessant.

3. Fer uns petits mòduls en corba de 30 graus i uns bucles de retorn provisionals que serien propietat del grup.

4. Fer quatre mòduls iguals que els ractangulars individuals però de quatre vies, amb desviaments d'entrada i de sortida, per disposar d'una estació de servei que serveixi també per encarrilar les composicions que hagin de circular pels mòduls.

5. Fer dos bucles provisionals de retorn, fins que es decideixi la forma de circulació definitiva.

6. Posar-se d'acord en temes decoratius per donar una certa uniformitat als mòduls encara que pugui ser per parts.

 

NOTES:

A les fotos, fetes per en Josep Sancho, es pot veure el model de modul rectangular, la manera de portar los potes, la placa de connexió i el protector per els extrems de les vies.

Podeu ampliar-les prement sobre les imateges.

Quan els mòduls s'han de posar eb el circuït es giren noranta graus les brides de plàstic que aguanten les potes.